Претрага за:

« Права и услуге

Васпитне мере

Према Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити
малолетних лица, васпитне мере су:
  1.  мере упозорења и усмеравања: судски укор и посебне обавезе;
  2. мере појачаног надзора: појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца, појачан надзор у другој породици, појачан надзор од стране органа старатељства, појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника;
  3. заводске мере: упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни дом, упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање.
Мере упозорења и усмеравања изричу се кад је потребно и довољно таквим мерама
утицати на личност малолетника и његово понашање.
Мере појачаног надзора изричу се кад за васпитање и развој малолетника треба предузети
трајније мере уз одговарајући стручни надзор и помоћ, а није потребно потпуно
удаљавање малолетника из дотадашње средине.
Заводске мере изричу се према малолетнику према коме треба предузети трајније мере
васпитања,лечења и оспособљавања уз његово потпуно одвајање из дотадашње средине,
ради вршења појачаног утицаја на малолетника.