Претрага за:

Основни подаци

Центар за социјални рад општине Сечањ је основан 1990. године и спада, према величини, у ред средњих центара. Смештен је у згради у улици Вожда Карађорђа број 71 у Сечњу, а која је власништво локалне самоуправе.

Делатност Центра за социјални рад општине Сечањ

Центар за социјални рад општине Сечањ обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавања њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом.

Шифра делатности Центра је: 88.99 – остала непоменута социјална заштита без смештаја.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар за социјални рад општине Сечањ врши следећа јавна овлашћења:

          – процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;

          – спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу                      услуга социјалне заштите;

          – предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;

          – води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Поред напред наведених послова и задатака, Центар за социјални рад општине Сечањ обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично – правне заштите и старатељства и то:

 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;
 • предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење;
 • организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада;
 • развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно – терапијске услуге и стручну помоћ корисницима;
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите;
 • води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности;
 • учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе;
 • обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.

Из буџета Републике Србије финансирају се следеће услуге:

 • право на новчану социјалну помоћ;
 • право на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
 • право на посебну новчану накнаду;
 • помоћ на помоћ за оспособљавање за рад;
 • услуге породичног смештаја;
 • услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља;
 • услуге домског смештаја.

Из буџета јединице локалне самоуправе финансирају се:

 • дневне услуге у заједници;
 • услуге подршке за самосталан живот;
 • услуге смештаја;
 • материјална подршка.