Претрага за:

« Права и услуге

Усвојење

Усвојење се заснива одлуком органа старатељства односно центра за социјални рад према пребивалиштву односно боравишту детета.  Дете се може усвојити ако је то у његовом најбољем интересу. Усвојити се може само малолетно дете. Не може се усвојити дете пре него што наврши трећи месец живота. Не може се усвојити малолетно дете које је стекло потпуну пословну способност. Усвојити се може:

 1. дете које нема живе родитеље;
 2. дете чији родитељи нису познати или је непознато њихово боравиште;
 3. дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права;
 4. дете чији су родитељи потпуно лишени пословне способности;
 5. дете чији су се родитељи сагласили са усвојењем.

Не може се усвојити крвни сродник у правој линији, а од сродника у побочној линији рођени брат или сестра, односно брат или сестра по оцу или мајци. Не може се усвојити дете које је већ усвојено. Супружник или ванбрачни партнер усвојитеља може усвојити његово раније усвојено дете. Старатељ не може усвојити свог штићеника.

Дете се може усвојити само уз сагласност родитеља. Родитељ даје сагласност за усвојење са означавањем или без означавања усвојитеља. Родитељ не може дати сагласност за усвојење пре него што дете наврши други месец живота. Родитељ може повући сагласност за усвојење у року од 30 дана од дана када је дао сагласност. Ово право родитељ може искористити само једном.

Сагласност родитеља за усвојење није потребна:

 1. ако је родитељ потпуно лишен родитељског права;
 2. ако је родитељ лишен права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета;
 3. ако је родитељ потпуно лишен пословне способности.

Ако је дете под старатељством, сагласност за усвојење даје његов старатељ.

Са усвојењем мора да се сагласи дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за расуђивање.

Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18 нити већа од 45 година. Изузетно, министар надлежан за породичну заштиту може дозволити усвојење лицу које је старије од усвојеника мање од 18 година или лицу које је старије од усвојеника више од 45 година ако је такво усвојење у најбољем интересу детета.

Усвојењем се између усвојеника и његових потомака и усвојитеља и њихових сродника заснивају једнака права и дужности као између детета и родитеља односно других сродника.

Усвојењем престаје родитељско право родитеља, осим ако дете не усваја супружник или ванбрачни партнер родитеља детета. Усвојењем престају права и дужности детета према његовим сродницима, те права и дужности сродника према њему.

Усвојити може само лице за које је утврђено да има лична својства на основу којих се може закључити да ће родитељско право вршити у најбољем интересу детета. Не може усвојити:

 1. лице које је потпуно или делимично лишено родитељског права;
 2. лице које је потпуно или делимично лишено пословне способности;
 3. лице оболело од болести која може штетно деловати на усвојеника;
 4. лице осуђено за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.