Претрага за:

« Права и услуге

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака или раскида ванбрачне заједнице

Стручни радници центра за социјални рад, осим стручне процене која се доноси  на основу сагледавања социјалног, психолошког, педагошког и правног контекста у којем дете живи, пружају потпуну подршку истом, уз обезбеђивање учествовања у складу са чланом 65. Породичног закона:

  1. дете које је способно да формира своје мишљење има право слободног изражавања тог мишљења,
  2. дете има право да благовремено добије сва обавештења која су му потребна за формирање свог мишљења,
  3. мишљењу детета мора се посветити дужна пажња у свим питањима која га се тичу и у свим поступцима у којима се одлучује о његовим правима, а у складу са годинама и зрелошћу детета,
  4. дете које је навршило 10. годину живота слободно може и непосредно изразити своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучује о његовим правима,
  5. дете које је навршило 10. годину живота може се само, односно преко неког другог лица или установе, обратити суду или органу управе и затражити помоћ у остваривању свог права на слободно изражавање мишљења,
  6. суд и орган управе утврђују мишљење детета у сарадњи са школским психологом односно органом старатељства, породичним саветовалиштем или другом установом специјализованом за посредовање у породичним односима, а у присуству лица које дете само изабере.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може одлучити о одржавању личних односа са родитељем са којим не живи.

Поступак процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака или раскида ванбрачне заједнице је следећи:

  • Уколико један од партнера донесе одлуку да жели да прекине заједницу, брачну или ванбрачну, подноси тужбу надлежном суду (ако се оба партнера договоре о разводу и свим битним питањима везаним за дете/децу, подносе споразумни предлог);
  • Надлежни суд шаље захтев месно надлежном центру за социјални рад, који затим процењује подобност родитеља и да ли је евентуални договор родитеља у складу са најбољим интересом малолетног детета/деце, а у току поступка пред центром за социјални рад стручни радници позивају родитеље и обављају разговоре са њима, као и са дететом/децом, те обављају теренску посету, у циљу доношења налаза и мишљења, које потом достављају суду надлежном за доношење одлуке;
  • Ако се током рада са породицом процени да је у конкретном случају неопходно даље праћење исте, у смислу превентивног или корективног надзора над вршењем родитељског права или су потребе такве да је даље ангажовање стручних радбуја неопходно, сачињава се план заштите уз континуирани рад са породицом.