Претрага за:

« Права и услуге

Новчана социјална помоћ

 
Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који
својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи
од износа новчане социјалне помоћи утврђеног овим законом. Породицом, у
смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ, сматрају се супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен
сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под
условом да живе у заједничком домаћинству. Чланом породице сматра се и дете
које не живи у породици, а налази се на школовању – до краја рока прописаног за
то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота. Чланом породице
сматра се и супружник без обзира где фактички живи.
Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:
 1. ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 2. ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 3. ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 4. ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.
Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан
за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред
стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у
површини до једног хектара.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан појединац, односно члан породице:

 1. ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу овог закона или се води на евиденцији незапослених лица;
 2. ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
 3. ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
 4. ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ. Неспособни за рад у смислу овог закона су:

 1. жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
 2. дете до навршене 15. године живота;
 3. дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
 4. лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
 5. труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
 6. незапослено лице које се стара о члану породице из члана 81. став 2. овог закона, који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
 7. лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
 8. лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак траје.

Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.