Претрага за:

Делатност центра за социјални рад

Делатност центра је регулисана Законом о социјалној заштити („Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011) и другим законским и подзаконским актима који регулишу породично правну заштиту деце, младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, злостављања, насиља као и других осетљивих група локалне заједнице.

ЦСР превасходно обезбеђује услуге процене и планирања, процену стања, потреба, снага и ризика корисника. Пружа услуге подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући холистички приступ у циљу побољшања или очувања квалитета живота, спречавања или отклањања неповољних чинилаца који осујећују појединца или породицу да самостално живе у природном окружењу.

У свом раду ЦСР поштује начела поштовања интегритета и достојанства корисника, забране дискриминације, најбољег интереса корисника, најмање рестриктивно окружење, ефикасности, унапређења социјалне заштите, јавности рада и доступности социјалне заштите.

Свој рад ЦСР базира на поштовању корисника и њихових права на информисање, учешћу у доношењу одлуке, на слободан избор услуга, на поверљивост података, приватност и притужбу.

На основу јавног овлашћења ЦСР у складу са Законом о социјалној заштити врши:

  1. процену потреба корисника и његове снаге и ризике по њега и планира пружање услуга;

  2. спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;

  3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;

  4. води прописане документације и чува документацију корисника;

  5. иницира и развија превентивне програме значајне за задовољавање индивидуалних и заједничких потреба грађана/ки општине Сечањ и друго.